HIROSHIMA MUSEUM OF ART

SHIMIZU Takashi1897~1981

No Photo》
Takashi SHIMIZU
《Wholesomeness》

1953 bronze 165.0×41.0×41.0cm

No Photo》
Takashi SHIMIZU
《Refreshment》

1964 bronze 178.5×54.0×34.0cm

  • print
  • artist
PAGE TOP