HIROSHIMA MUSEUM OF ART

SUZUKI Shintaro1895~1989

《No Photo》
Shintaro SUZUKI
《Landscape in Miyajima》

oil, canvas 65.0×90.7cm

  • print
  • artist
PAGE TOP